Trénink

Hojo undo

Hojo undo jsou série jednoduchých technik – sekvencí útoků nebo bloků, přičemž techniky jsou prováděny systematickým pohybem vpřed a vzad. Tato cvičení jsou podobná cvičení „kihon“ v karate, avšak s výjimkou, že se zde neprovádí obraty a to zejména z důvodu vzniku případných zranění při manipulaci se zbraněmi. Trénink Hojo Undo je vytvořeny téměř pro všechny zbraně hlavně pro ty základní, protože v tréninku začátečníků hrají podstatnou roli.

Kata

Kata jsou sestavy pevně stanovených pohybů do daných směrů. Některé zbraně se učí jen prostřednictvím kata, protože na ně neexistují žádné Hojo undo. Kata v okinawa kobudo jsou originální bez žádných pozdějších modifikací.

Kata Kumiwaza

Kata kumiwaza je pevně stanovená aplikace kata, která se provádí v trojici, přičemž prostřední cvičenec cvičí kata a další dva provádějí příslušné reakce (obranné nebo útočné techniky). Pohyby kata jsou absolutně beze změn, techniky se zastavují ve stejném místě jako v kata. Všichni tři cvičenci používají stejné zbraně. Cílem cvičení Kata Kumiwaza je nejen dobré pochopení kata, ale i rozvoj načasování, vzdálenosti, prostorové orientace a také disciplíny.

Kata Bunkai

Bunkai jsou aplikace pohybů a technik z kata, kdy každá technika nebo sekvence pohybů je prováděna samostatně pro praktické použití v bojové situaci. Cvičenci používají stejné zbraně.

Bunkai Oyo

Stejný princip jako v bunkai, ale s dalšími možnými aplikacemi technik z kata za předpokladu že zůstanou věrohodné. Zabývá se osobním hledáním za udržení komplexního smyslu technik kata. Cvičenci mohou používat stejné zbraně i rozdílné zbraně.

Kata oyo

Je to volná aplikace (imaginární) kata, kde musí být dodržena komplexní podoba katy tak, aby byla zachována věrohodnost a zvláště účinnost. Kata může být prováděna v rozdílné ose. Techniky, které jsou symetrické není nutné provádět na obě strany. Cvičenci mohou používat stejné zbraně i rozdílné zbraně..

Kumi-bo

Kumi Bo Ichi, Ni a San je aplikace technik příslušného Bo Hojo Undo ve dvojcích doplněná o protiútok.

U dalších zbraní je možné provádět obdobu Kumi Bo jako tréninkovou metodu, ale nejedná se o oficiální formu tréninku.